1- عضویت کلیه دانش آموزان در گروه ها و کلاس های مجازی مدرسه الزامی است.

2- در طول برگزاری کلاس های مجازی حتما یک نفر از مسئولین  دبیرستان به عنوان رابط دانش آموزان و دبیر جهت کنترل کیفیت در تمامی کلاس ها و گروه ها حضور دارند.

3- لازمه برگزاری کلاس های آنلاین با کیفیت تهیه اینترنت پرسرعت می باشد . بنابراین جداًتأکید می گردد قبل از شروع کلاس ها  حتما ابزار شرکت در کلاس آنلاین که شامل گوشی یا لپ تاپ مناسب ، اینترنت پرسرعت ، کتاب و تکالیف دانش آموزان طبق برنامه آماده باشد .

عدم حضور به موقع در ساعت های تعیین شده و نداشتن تکلیف موجب کسر انضباط و امتیاز دانش آموزان می گردد.

4- از هر گونه چت اضافی با دبیر و دیگر دانش آموزان جداً خودداری شود .

5- رعایت شأن دبیران و مسئولین مدرسه و ایجاد ارتباط همراه با احترام با ایشان الزامی است.

6- به جهت احترام به دبیران و حفظ حرمت کلاس پوشش و حجاب مناسب ، هنگام برقراری ارتباط تصویری در کلاس های آنلاین الزامی است.

7- شرکت در آزمون های مجازی الزامی است و اگر احیاناً محرز شود که دانش آموزی در آزمون تقلب کرده است ، نمره آزمون صفر در نظر گرفته می شود.

8- در صورت غیبت در کلاس های آنلاین حتماً اولیاء دانش آموزان علت غیبت را به مدرسه اطلاع دهند.