کارگاه های آموزشی مشاوره و برنامه ریزی (گروهی )

سخن مشاور : هم اینک که با استعداد و توانایی بی نظیر خود و با سیاست های مدرسه مسیر زندگی خود را تعیین کرده اید ،

حضور یک همراه و مشاور برای شما امری ضروری و سازنده است که می تواند در همه حال شما را دررسیدن به موفقیت یاری نماید.

امیدوارم در طول سال تحصیلی همواره با هدفمندی ، برنامه ریزی و نظم در اجرا که همانا رمز موفقیت

شما عزیزان است همراه با مشاور این مسیر را طی کنید و از درستی گام هایتان و موفقیت در هر مرحله

اطمینان حاصل نمایید

کارگاه های تیر ماه

معارفه -دفتر برنامه ریزی – به روز خوانی

به روز نویسی-آزمون جامع تابستان

کارگاه های مهر ماه

یادداشت برداری و خلاصه نویسی

کلاسور ارزیابی

کارگاه های آبان ماه

آمادگی میان نوبت اول

 (عمق بخشی به مطالعه- مدیریت زمان)

کارگاه های آذر ماه

تکمیل کلاسور ارزیابی – تحلیل نقاط

قوت و ضعف

کارگاه های بهمن ماه

کلاسور ارزیابی – شروع دوباره

( بررسی رفتارهای مطالعاتی ،تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف)

کارگاه های اسفند ماه

اهمیت و ضرورت دوران طلایی نوروز

(جبران )

کارگاه های اردیبهشت ماه

مرور و جمع بندی