کارگاه های آموزشی مشاوره و برنامه ریزی (گروهی )

سخن مشاور : خرسندم که رسالت مرا طنین نوای دختران عزیزم رقم میزند.

دخترانی که به همراهی خالصانه من امید بسته اند تا هرآنچه در توان دارم تقدیمشان کنم 

و با توکل به خداوند متعال در کنارشان باشم تا فراز و نشیب ها را پشت سر بگذارند. 

امید است همواره سرشار از انرژی و حرکت باشید.

کارگاه های تیر ماه                 

معارفه -دفتر برنامه ریزی – به روز خوانی

به روز نویسی-آزمون جامع –تکالیف

کارگاه های مهر ماه

مدیریت زمان – روش مطالعه دروس

یادداشت برداری

کارگاه های آبان ماه

کلاسور ارزیابی – آمادگی امتحانات میان نوبت

کارگاه های آذر ماه

آمادگی امتحانات نوبت اول و آزمون جامع 2 (انگیزشی)

کارگاه های بهمن ماه

نقاط قوت و ضعف با نتیجه به امتحانات نوبت اول

کارگاه های اسفند ماه

تمرکز و راه های افزایش آن

کارگاه های اردیبهشت ماه

مرور و جمع بندی